Algemene Voorwaarden

Inhoudstabel

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid en aanvaarding van de algemene voorwaarden
 3. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
 4. Persoonsgegevens en privacy
 5. Reserveringen, tarieven en betaling
 6. Wijzigingen, annuleringen en restituties
 7. Cadeaubonnen, kortingscodes en vouchers
 8. Gedragsregels en verantwoordelijkheden gebruiker
 9. Aansprakelijkheid en risico
 10. Klachten
 11. Overmacht
 12. Scheidbaarheidsclausule
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Definities

1.1 Gebruiker: Iedere persoon die een overeenkomst aangaat met Dobber en gebruik maakt van een door Dobber verhuurde kayak of SUP. Dit omvat ook alle personen voor wie de gebruiker meerdere kayaks of SUP's huurt.

1.2 Dobber: De onderneming Dobber, geregistreerd onder ondernemingsnummer 1005.783.595, gevestigd op Kortrijksesteenweg 689B, 9000 Gent, België. Bereikbaar via e-mail op ahoy@dobber.life.

1.3 Persoonsgegevens: Alle gegevens die de gebruiker aan Dobber verstrekt in het kader van de gebruikersovereenkomst.

1.4 Huurperiode: De periode waarvoor het materiaal door Dobber aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld.

1.5 Materiaal: Alle door Dobber aan de gebruiker ter beschikking gestelde items, inclusief maar niet beperkt tot kajaks, SUPs, peddels, zwemvesten en waterdichte tassen.

1.6 Voucher: Een digitaal of fysiek document dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt en kan worden ingewisseld voor diensten van Dobber.

2. Toepasselijkheid en aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Dobber en iedere gebruiker met betrekking tot de door Dobber aangeboden diensten. De voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing.

2.2 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Dobber en alle personen die voor Dobber werkzaam zijn en/of door Dobber zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen.

2.4 Gebruikers worden via e-mail op de hoogte gesteld van wijzigingen in deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen zodra de gebruiker bij een volgende reservering opnieuw akkoord gaat met de voorwaarden. Deze kunnen op elk moment worden geraadpleegd via https://www.dobber.life/algemene-voorwaarden.

2.5 De algemene voorwaarden worden aanvaard bij het maken van een reservering via de Dobber website. Zonder het aanvinken van de algemene voorwaarden kan er geen reservering worden gemaakt.

2.6 De algemene voorwaarden van Dobber gelden voor alle toekomstige transacties, inclusief huurovereenkomsten die mondeling, telefonisch, per e-mail of via andere elektronische middelen worden doorgegeven.

2.7 Afwijkende voorwaarden van de gebruiker hebben geen rechtskracht tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dobber zijn aanvaard.

2.8 Dobber is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst na levering van een schriftelijke orderbevestiging aan de gebruiker.

2.9 De nietigverklaring van een artikel of clausule brengt nooit de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden met zich mee.

2.10 Bezwaren of opmerkingen over de algemene voorwaarden kunnen schriftelijk worden ingediend via e-mail naar ahoy@dobber.life. Dobber verbindt zich ertoe om binnen 14 dagen na ontvangst van de melding te reageren.

3. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

3.1 De gebruikersovereenkomst komt tot stand wanneer de gebruiker alle verzochte informatie invult, de algemene voorwaarden accepteert, en de betaling voldoet via de aangegeven betalingsmethoden, of wanneer de gebruiker gebruik maakt van de faciliteiten van Dobber.

3.2 De algemene voorwaarden en de gebruikersovereenkomst vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Dobber en de gebruiker en vervangen alle eerdere aankondigingen, afspraken en correspondentie.

3.3 De gebruiker zorgt ervoor dat alle noodzakelijke gegevens tijdig en volledig aan Dobber worden verstrekt. Dobber's privacybeleid is beschikbaar op de website via https://www.dobber.life/privacybeleid.

3.4 De gebruikersovereenkomst is persoonsgebonden en kan niet zonder schriftelijke toestemming van Dobber worden overgedragen aan derden. Het is mogelijk om voor meerdere personen te reserveren waarbij de persoon die reserveert verantwoordelijk is voor de gehele groep.

3.5 Indien de gebruiker aanvullende producten of diensten bij Dobber afneemt, blijven de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst en deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6 Dobber heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden gecommuniceerd en worden geacht te zijn overeengekomen zodra de gebruiker bij een volgende reservering opnieuw akkoord gaat met de voorwaarden.

3.7 De minimumleeftijd om zelfstandig een kayak of SUP te huren is 16 jaar. De minimumleeftijd om deel te nemen aan activiteiten is 10 jaar, mits in bezit van een zwemdiploma en degelijke zwemvaardigheden. Personen onder de 16 jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene.

4. Persoonsgegevens en privacy

4.1 Dobber verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

4.2 Persoonsgegevens die door Dobber worden gevraagd en verwerkt omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en geboortedatum.

4.3 Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en worden niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekt.

4.4 De verwerking van persoonsgegevens door Dobber gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend onder de GDPR wetgeving) en het privacybeleid van Dobber, beschikbaar op https://www.dobber.life/privacybeleid.

4.5 Dobber mag beelden maken voor promotionele doeleinden, tenzij de gebruiker hier expliciet bezwaar tegen maakt.

5. Reserveringen, tarieven en betaling

5.1 De kosten voor losse verhuur moeten voorafgaand aan het gebruik betaald worden via de aangegeven betalingsmethoden. Een reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling.

5.2 Dobber behoudt zich het recht voor om prijzen en tarieven te wijzigen. Gebruikers worden vooraf op de hoogte gesteld van eventuele prijswijzigingen.

5.3 De prijzen op het Dobber-platform zijn eindprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. De tarieven zijn als volgt:

Tarieven voor SUP

1 uur: €14.99

1,5 uur: €19.99

2 uur: €24.99

3 uur: €32.99

4 uur: €39.99

Tarieven voor Solo Kajak

1 uur: €14.99

1,5 uur: €19.99

2 uur: €24.99

3 uur: €32.99

4 uur: €39.99

Tarieven voor Duo Kajak

1 uur: €18.99

1,5 uur: €23.99

2 uur: €28.99

3 uur: €36.99

4 uur: €43.99

5.4 Na betaling ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail met de reserveringsinformatie en instructies voor het ophalen en gebruik van het materiaal.

5.5 Het is mogelijk om voor meerdere personen tegelijk te reserveren. De persoon die de reservering maakt is verantwoordelijk voor de reservering en het openen van de locker. Voor grote groepen biedt Dobber speciale activiteiten en teambuildings aan.

5.6 Kortingen en promoties zijn onderhevig aan specifieke voorwaarden zoals vermeld in de promotiecommunicatie.

5.7 Bedrijven kunnen bij het afrekenen een BTW-factuur aanvragen.

6. Wijzigingen, annuleringen en restituties

6.1 Wijzigingen kunnen tot één uur voor de start van de verhuurperiode worden doorgegeven via e-mail, telefonisch of via het contactformulier. Dobber doet haar best om de wijziging kosteloos door te voeren, maar kan niet garanderen dat een ander vaartuig, tijdstip of dag beschikbaar is.

6.2 Annuleren kan tot één uur voor de start van de verhuurperiode zonder opgave van reden. In geval van annulering ontvangt de gebruiker een voucher ter waarde van de oorspronkelijke reservering. Deze voucher is 1 jaar geldig en kan worden gebruikt om een nieuwe reservering te maken.

6.3 Zodra de verhuurperiode is gestart, kan de reservatie in geen geval worden gewijzigd of geannuleerd.

6.4 Indien de gebruiker niet komt opdagen zonder annulering, worden er geen extra kosten aangerekend.

6.5 Dobber behoudt zich het recht voor om het contract eenzijdig te annuleren bij dubbele boekingen of buitengewone omstandigheden zoals slecht weer (windstoten boven 20 km/u, hagelbuien, koudegolf), technische problemen, veiligheidsrisico's, overheidsvoorschriften, of onverwachte evenementen zoals brand of overstroming. In dergelijke gevallen wordt het volledige bedrag aan de gebruiker terugbetaald.

6.6 Indien Dobber de reservering annuleert, wordt het volledige bedrag aan de gebruiker terugbetaald. Terugbetalingen worden via bankoverschrijving uitgevoerd en binnen een week op de rekening van de gebruiker gestort.

6.7 Alle wijzigingen en annuleringen moeten worden bevestigd door Dobber via e-mail. Gebruikers dienen de bevestiging te bewaren als bewijs van de wijziging of annulering.

7. Cadeaubonnen, kortingscodes en vouchers

7.1 Cadeaubonnen kunnen online worden gekocht en gepersonaliseerd. Na aankoop ontvangt de gebruiker via e-mail een voucher.

7.2 Vouchers kunnen bij het afrekenen worden ingewisseld en zijn geldig op alle locaties voor een periode van 1 jaar. Eventueel resterend saldo kan bij een volgende sessie worden gebruikt. Per transactie kan slechts één kortingscode worden gebruikt.

7.3 Vouchers en kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of gedeeltelijke terugbetaling. Bij annulering van een boeking met een voucher ontvangt de gebruiker een nieuwe voucher ter waarde van het oorspronkelijke bedrag.

7.4 Vouchers en kortingscodes staan niet op naam en zijn dus overdraagbaar.

7.5 Dobber is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaubonnen en vouchers.

7.6 Zakelijke klanten kunnen een factuur ontvangen voor de aankoop van cadeaubonnen.

7.7 Specifieke acties en de bijbehorende voorwaarden worden duidelijk gecommuniceerd in de promotiecommunicatie.

8. Gedragsregels en verantwoordelijkheden gebruiker

8.1 Algemene Regels

8.1.1 De gebruiker verklaart zich geïnformeerd te hebben over de lokale regels voor het varen op en het gebruik van de waterwegen, zoals verstrekt door Dobber zowel online als offline in communicatie (https://qrco.de/bf5UZQ). De gebruiker verbindt er zich toe deze regels strikt na te leven.

8.1.2 De gebruiker(s) verklaart fit en gezond te zijn.

8.1.3 De minimumleeftijd om deel te nemen aan activiteiten is 10 jaar, mits in bezit van een zwemdiploma en degelijke zwemvaardigheden.

8.1.4 De minimumleeftijd om zelfstandig een kayak of SUP te huren is 16 jaar. Personen onder de 16 jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene.

8.1.5 Door de dienst te reserveren, verklaart de gebruiker dat hij aan deze vereisten voldoet. Zakelijke en particuliere klanten moeten ervoor zorgen dat alle andere groepsleden ook over deze persoonlijke geschiktheid beschikken.

8.1.6 Elke overtreding zal worden beboet in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

8.2 Veiligheid

8.2.1 Kajakkers zijn te allen tijde verplicht een reddingsvest te dragen.

8.2.2 Suppers moeten hun veiligheidsleash om hun enkel dragen.

8.2.3 De gebruiker moet kunnen zwemmen (minstens 15 minuten zonder drijfhulp of rand te raken) en minstens een zwemdiploma A hebben.

8.2.4 Dobber behoudt zich het recht voor om deelnemers die onder invloed van alcohol of drugs zijn uit te sluiten van deelname.

8.2.5 Bij ernstige noodgevallen moet de gebruiker de hulpdiensten (112) bellen en vervolgens Dobber via de hotline op het nummer 04 66 90 32 85 informeren.

8.3 Materiaalgebruik

8.3.1 De gebruiker dient het gehuurde materiaal bij ontvangst te controleren op schade en eventuele schade direct te melden. Indien Dobber binnen de eerste 10 minuten van de sessie geen melding ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat het materiaal in goede staat en gebruiksklaar is.

8.3.2 Schade aan materiaal, veroorzaakt door de gebruiker moet voor het beëindigen van de sessie verplicht worden gemeld. Schade die verder gaat dan normaal gebruik moet worden vergoed.

8.3.3 Het materiaal moet zorgvuldig worden behandeld en netjes worden teruggebracht naar de locker binnen de afgesproken termijn.

8.3.4 Onder het materiaal verstaan we de volledige inhoud van de locker, die verschilt per type activiteit:

 • SUP: 1 sup board met SUP peddel, vin en leash en waterdichte tas.
 • Solo Kajak: éénpersoonskajak met kajakpeddel, zwemvest en waterdichte tas.
 • Duo Kajak: tweepersoonskajak met 2 kajakpeddels, 2 zwemvesten en 2 waterdichte tassen.

8.3.5 Indien het materiaal laattijdig wordt terugbezorgd, wordt een bijkomende vergoeding per aangevangen half uur aangerekend van €10,00 per locker. Hiervoor wordt een betalingslink verzonden. Na betaling krijgt de gebruiker toegang tot de locker. Bel ons op voorhand als je merkt dat je niet op tijd aan de locker terugraakt, zodat we de volgende gebruiker kunnen informeren. Dit kan op het nummer: 0466903285.

8.4 Omgaan met Schade en Verlies

8.4.1 Indien gebruikers hun sessies niet kunnen starten omdat er materiaal mist of beschadigd is, zal Dobber voor vervanging zorgen. Indien dit niet mogelijk is, kan de gebruiker afzien van het contract of een prijsvermindering eisen.

8.4.2 Gebruikers moeten hun waardevolle spullen beveiligen tegen verlies en waterschade. Elektrische apparaten moeten in de daarvoor bestemde waterdichte tas worden opgeborgen. Dobber is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

8.4.3 De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor schade of verlies (vanaf het moment dat de eerste 10 minuten van je sessie zijn verstreken, word jij de laatste gebruiker van het materiaal). Tot en met het moment dat de volgende persoon aangeeft dat het materiaal in orde is, ben jij verantwoordelijk voor schade of verlies.

8.4.4 Bij groepen is de persoon die de reservatie maakte verantwoordelijk voor de betaling en verdere afhandeling van de vergoeding.

8.4.5 Kosten bij verlies of schade. Prijzen van kajaks en sups variëren afhankelijk van de werkelijke afschrijvingswaarde:

 • Peddel kajak: €50
 • Peddel SUP: €75
 • Waterdichte tas: €20
 • Zwemvest: €35
 • Leash: €30
 • Vin: €50
 • Sup board: €350-€500
 • Kajak 1 persoon: €350-€500
 • Kajak 2 personen: €450-€600

8.5 Gedragsregels op het Water

8.5.1 Gebruikers zijn verplicht gebruik te maken van de door Dobber aangeduide plekken om te water te gaan en het water te verlaten.

8.5.2 Gebruikers dienen altijd voorrang te verlenen aan schepen, aangezien deze beperkt zicht hebben en niet snel kunnen stoppen.

8.5.3 Gebruikers moeten te allen tijde rechts houden, zowel bij het varen als bij het passeren van tegenliggers. Waterwegen moeten recht en vlot worden overgestoken om gevaarlijke situaties te vermijden.

8.5.4 Gebruikers moeten sluizen, die bestemd zijn voor grote schepen, vermijden. Het water moet worden verlaten bij de aangeduide plekken en sluizen moeten te voet worden overgestoken.

8.5.5 Gebruikers moeten het weer controleren voordat zij vertrekken en mogen nooit het water op bij hevige rukwinden of stormweer.

8.5.6 Gebruikers moeten de natuur respecteren door geen afval achter te laten en wilde dieren vanop afstand te bewonderen.

8.5.7 Gebruikers mogen niet wildplassen. Er zijn openbare toiletten en horecagelegenheden beschikbaar. Vraag indien nodig naar de locatie van deze voorzieningen.

8.6 Huisdieren

8.6.1 Huisdieren zoals honden mogen mee op de kajak of SUP, maar de eigenaar is steeds, en zonder uitzondering, verantwoordelijk voor letsels of schade aan het materiaal, het dier of derden.

9. Aansprakelijkheid en risico

9.1 Het gebruik van Dobber-faciliteiten, waaronder kajaks en SUP's, is geheel op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker accepteert de risico's van kayakken en SUPpen, inclusief mogelijke verdrinkingsrisico's.

9.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en dient dit als een voorzichtig en redelijk persoon te behandelen. Eventuele gebreken moeten direct bij ontvangst gemeld worden. Schade aan het materiaal, veroorzaakt door de gebruiker of derden, moet voor het einde van de sessie gemeld en vergoed worden.

9.3 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde materiaal en voor schade veroorzaakt aan derden door het gebruik van het gehuurde materiaal. Dobber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade, verlies of diefstal van eigendommen van gebruikers en/of derden.

9.4 Bij groepshuur is de persoon die de reservering maakte, verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door medegebruikers. Huisdieren mogen mee op de kajak of SUP, maar de eigenaar is steeds verantwoordelijk voor schade aan het materiaal, het dier of derden.

9.5 De gebruiker verklaart zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van het gehuurde materiaal. In geval van overtreding vrijwaart de gebruiker Dobber van alle aanspraken, schade, kosten of interesten die voortvloeien uit het onwettelijk gebruik van de producten of diensten.

9.7 Het gebruik van het materiaal onder invloed van alcohol of andere bedwelmende stoffen is verboden. Dobber is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

9.8 Dobber is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de SUP- & Kajakautomaat en het verstrekken van kwalitatief, veilig  materiaal en duidelijke gebruiksinstructies. Dobber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor incidenten tijdens het transporteren, gebruiken of anderszins manipuleren van het materiaal buiten de directe invloedssfeer van de automaat, tenzij Dobber grove nalatigheid of opzet kan worden verweten.

9.12 Dobber is alleen aansprakelijk voor plichtsverzuim indien, volgens de wettelijke bepalingen, opzettelijk of grof nalatig gedrag van hun hulppersonen of wettelijke vertegenwoordigers wordt toegerekend. In dergelijke gevallen is Dobber aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Dobber is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.

9.10 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel gelden ook voor ondergeschikten van Dobber en ieder ander van wiens hulp Dobber gebruik maakt bij de uitvoering van de deelnemersovereenkomst.

9.9 Claims voor schadevergoeding door gebruikers verjaren één jaar nadat ze zijn ontstaan, behalve voor claims wegens opzettelijke en grove nalatigheid.

10. Klachten

10.1 Klachten moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dobber.

10.2 Klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Bij een langere verwerkingstijd wordt de gebruiker geïnformeerd.

11. Overmacht

11.1 Dobber is niet aansprakelijk voor enige vertraging, schade, of nadeel als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, overstromingen, stakingen, oproer, terrorisme, oorlog, overheidsmaatregelen, technische storingen, of transportproblemen.

11.2 Indien Dobber door overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen, zal zij de gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zich inspannen om de huurovereenkomst naar redelijkheid te wijzigen of te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van Dobber.

11.3 De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat overmacht situaties onvoorspelbaar zijn en buiten de controle van Dobber vallen. Dobber zal redelijke inspanningen leveren om de gebruiker bij te staan bij het vinden van een alternatieve oplossing in geval van overmacht.

11.4 Ontbinding van de overeenkomst vanwege weersomstandigheden die de uitvoering van de dienst verhinderen (bijvoorbeeld windstoten boven 20 km/u, hagelbuien, of een koudegolf) kan vooraf als optie worden besproken en kan zonder extra kosten plaatsvinden.

12. Scheidbaarheidsclausule

12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank of instantie geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig, of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de rest van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

12.2 De partijen zullen in goed vertrouwen onderhandelen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

12.3 Deze scheidbaarheidsclausule is bedoeld om de geldigheid en afdwingbaarheid van de algemene voorwaarden te waarborgen, zelfs als afzonderlijke clausules ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn.

12.4 In geval van juridische veranderingen, rechterlijke uitspraken, of andere omstandigheden die een bepaling ongeldig of nietig maken, verplichten de partijen zich om gezamenlijk, in lijn met het beginsel van goede trouw, een nieuwe bepaling overeen te komen die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België, met exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Gent.

13.3 Bij geschillen proberen beide partijen eerst via onderhandelingen tot een oplossing te komen. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Gent.

Laatste wijziging: 26/06/2024