Privacybeleid

1. Waarom deze privacyverklaring?

Dobber hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wetgeving beschreven in de GDPR (General Data Protection Regulation). Met deze Privacyverklaring willen wij u informeren over de verwerkingshandelingen met betrekking tot deze gegevens en uw rechten. Door gebruik te maken van onze website en platform verleent u expliciet uw toestemming voor mogelijke verwerkingshandelingen door Dobber.

Dit privacybeleid kan in de toekomst onderhevig zijn aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om dit document regelmatig te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal duidelijk worden gecommuniceerd via e-mail.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.dobber.life is een initiatief van:

Dobber

Kortrijksesteenweg 689B, 9000 Gent (België)

BTW-nummer: BE1005783595

E-mail: ahoy@dobber.life

Telefoon: 04 66 90 32 85

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dobber verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Wij verzamelen expliciet de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en familienaam
 • E-mailadres
 • GSM-nummer

Naast de expliciet gevraagde gegevens verzamelen wij ook gebruiksdata die nodig is voor het faciliteren van de verhuur van sups en kajaks. Deze gebruiksdata omvat:

 • Reservatietijdstip: Het tijdstip waarop u een reservering maakt.
 • Duurtijd van de reservering: De totale duur van de huurperiode.
 • Reservatiedetails: Specificaties van de reservering, zoals het type gehuurde uitrusting
 • Huurlocatie: De specifieke locatie waar de uitrusting wordt opgehaald en geretourneerd.
 • Andere relevante data: Eventuele aanvullende informatie die nodig is voor het beheer en de uitvoering van de verhuur, zoals speciale verzoeken of opmerkingen.

Deze gegevens stellen ons in staat om onze dienstverlening te optimaliseren, uw reserveringen correct te verwerken en u de best mogelijke ervaring te bieden bij het huren van onze uitrusting.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Dobber verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

De verwerking van gegevens is essentieel voor de werking van de website en de bijbehorende diensten. Deze verwerking vindt uitsluitend plaats voor de volgende specifieke doeleinden:

 1. Het aanbieden en verbeteren van algemene en gepersonaliseerde diensten, inclusief:
  • Facturering
  • Het verstrekken van informatie
  • Nieuwsbrieven en aanbiedingen
  • De verwerking van gebruikersbeoordelingen
  • Het bieden van ondersteuning
 2. Het verzamelen van gegevens voor statistische doeleinden bij een bezoek aan de website, om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens omvatten:
  • IP-adres, type toestel en browser
  • Vermoedelijke locatie van consultatie
  • Tijdstip, datum en lengte van consultatie
  • Bezochte pagina’s

Door de website van Dobber te bezoeken, stemt u in met deze gegevensverzameling voor de hierboven beschreven statistische doeleinden.

Gebruikers verstrekken zelf hun persoonsgegevens aan Dobber en kunnen daardoor enige controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of schijnbaar onjuist zijn, behoudt Dobber zich het recht voor om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden uitsluitend intern binnen Dobber verwerkt. Wij verzekeren u dat persoonsgegevens niet worden verkocht, doorgegeven of gedeeld met derden die niet aan ons verbonden zijn, met uitzondering van ons boekingssysteem Regiondo GmbH voor reserverings- en planningsdoeleinden en Stripe, Inc. voor betalingsverwerking.

5. Wat zijn mijn rechten?

Dobber verwerkt uw persoonsgegevens altijd op een eerlijke en rechtmatige manier. Dit biedt de volgende garanties:

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de beschreven en gerechtvaardigde doeleinden van dit privacybeleid.
 2. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dit toereikend, relevant en niet bovenmatig is.
 3. Persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het realiseren van de beschreven en gerechtvaardigde doeleinden in dit privacybeleid.

Er zijn de nodige technische en beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In het geval van een inbreuk op haar informatiesystemen zal Dobber onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6. Recht op inzage, rectificatie, wissen van uw persoonsgegevens

Als gebruiker heeft u, na bewijs van uw identiteit, het recht om van Dobber te vernemen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u recht op inzage in deze gegevens.

Als u onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens wilt corrigeren, kunt u een aanvullende verklaring verstrekken aan Dobber. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen. Dit recht kan worden uitgeoefend in de volgende gevallen:

 1. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 2. Wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld op basis van uw toestemming en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat;
 3. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 4. Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Dobber bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, wissen van uw persoonsgegevens, of het intrekken van uw toestemming, indienen via een aangetekende zending of per e-mail naar ahoy@dobber.life. Dobber engageert zich ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek hierop te reageren en u te informeren over de uitkomst.

7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens, die zij aan Dobber hebben verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en makkelijk leesbaar digitaal formaat.

Daarnaast hebben gebruikers het recht om deze gegevens door te geven aan een andere organisatie. Dit geldt vooral als de verwerking van de gegevens alleen gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker.

Als een gebruiker gebruik wil maken van dit recht, zal Dobber binnen één maand na ontvangst van het verzoek hieraan voldoen. Gebruikers kunnen hun verzoek indienen via een aangetekende brief of een e-mail naar ahoy@dobber.life.

8. Contact voor vragen en opmerkingen

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons via ahoy@dobber.life of telefonisch via 04 66 90 32 85.

Laatste wijziging: 26/06/2024